Styrelsen

Stif­tel­sen företrädes och dess angelägenheter handhas av en för tre kalenderår vald styrelse som omfattar sju medlemmar och deras personliga suppleanter enligt föl­jan­de:

1)   Person utsedd av arbets- och näringsministeriet med person utsedd på sam­ma sätt som suppleant;

2)   Person utsedd av kommunikationsministeriet med person utsedd på samma sätt som supp­leant;

3)   Person utsedd av Transport- och kommunikationsverket Traficom från sjöfarts branschen, till suppleant Sjöfartsexpert utsedd av Trafikledsverket;

4)   Av Aalto-universitetets Tekniska högskolans styrelse utsedd professor i skeppsbyggnadsteknik och/eller sjötransportbranschen med på samma sätt utsedd professor som suppleant;

5)   Person utsedd av styrelsen för Rederierna i Finland rf med person utsedd på samma sätt som suppleant;

6)   Person utsedd av styrelsen för Marinindustrin rf som representant för skeppsbyggnadsbranschen med person utsedd på samma sätt som suppleant;

7)   Person utsedd av Centralhandelskammaren som representant för det nautisk-mer­kan­ti­la området med person utsedd på samma sätt som suppleant.

Stiftelsens styrelse under verksamhetsperioden 2022-2024 har följande sammansättning:

MEDLEM SUPPLEANT
1 Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman arbets- och näringsministeriet Janne Peltola, konsultativ tjänsteman arbets- och näringsministeriet
2 Tiina Ranne, regeringsråd kommunikationsministeriet Väinö Pitkänen, överinspektör kommunikationsministeriet
3 Juha-Matti Korsi, ledande expert Traficom Jarkko Toivola, direktör för sjötrafik Trafikledsverket
4 Heikki Remes, professor Aalto-universitet Tommi Mikkola, lektor Aalto-universitet
5 Mikki Koskinen, styrelsemedlem Rederierna i Finland Tiina Tuurnala, VD Rederierna i Finland
6 Patrik Rautaheimo, styrelseordförande Marinindustrin Elina Andersson, verksamhetsledare Marinindustrin
7 Hanna Kalenoja, ledande expert Centralhandelskammaren Johanna Sipola, vice VD Centralhandelskammaren

Styrelsens ordförande för år 2024 är Patrik Rautaheimo och vice ordförande Natalia Härkin.

Som ombudsman och sekreterare för stiftelsens styrelse fungerar FD Eija Kanto.