Styrelsen

Stif­tel­sen företrädes och dess angelägenheter handhas av en för tre kalenderår vald styrelse som omfattar sju medlemmar och deras personliga suppleanter enligt föl­jan­de:

1)   Person utsedd av arbets- och näringsministeriet med person utsedd på sam­ma sätt som suppleant;

2)   Person utsedd av kommunikationsministeriet med person utsedd på samma sätt som supp­leant;

3)   Person utsedd av Transport- och kommunikationsverket Traficom från sjöfarts branschen, till suppleant Sjöfartsexpert utsedd av Trafikledsverket;

4)   Av Aalto-universitetets Tekniska högskolans styrelse utsedd professor i skeppsbyggnadsteknik och/eller sjötransportbranschen med på samma sätt utsedd professor som suppleant;

5)   Person utsedd av styrelsen för Rederierna i Finland rf med person utsedd på samma sätt som suppleant;

6)   Person utsedd av styrelsen för Marinindustrin rf som representant för skeppsbyggnadsbranschen med person utsedd på samma sätt som suppleant;

7)   Person utsedd av Centralhandelskammaren som representant för det nautisk-mer­kan­ti­la området med person utsedd på samma sätt som suppleant.

Stiftelsens styrelse under verksamhetsperioden 2022-2024 har följande sammansättning:

MEDLEM SUPPLEANT
1 Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman arbets- och näringsministeriet Janne Peltola, konsultativ tjänsteman arbets- och näringsministeriet
2 Tiina Ranne, regeringsråd kommunikationsministeriet Väinö Pitkänen, överinspektör kommunikationsministeriet
3 Juha-Matti Korsi, ledande expert Traficom Jarkko Toivola, direktör för sjötrafik Trafikledsverket
4 Heikki Remes, professor Aalto-universitet Tommi Mikkola, lektor Aalto-universitet
5 Mikki Koskinen, styrelseordförande Rederierna i Finland Tiina Tuurnala, VD Rederierna i Finland
6 Patrik Rautaheimo, styrelseordförande Marinindustrin Elina Andersson, verksamhetsledare Marinindustrin
7 Johanna Sipola, ledare Centralhandelskammaren

Styrelsens ordförande för år 2024 är Patrik Rautaheimo och vice ordförande Natalia Härkin.

Som ombudsman och sekreterare för stiftelsens styrelse fungerar FD Eija Kanto.