Allmänt

Sjöfartsstiftelsen (sr. 450), som grundades 1945, har som ändamål att understödja och befrämja vårt lands sjöfart och marin teknik genom att bevilja stipendier åt personer som utför forskning eller bedriver studier inom dessa områden. Som specialgrupper, vilka skall beaktas då stipendier beviljas, nämns i reglerna bl.a. lärare vid sjöfartsläroverk och lotsar anställda vid sjöfartsverket samt personer som utbildar sig för dessa yrken. Sjöfartsekonomi och sjörätt är specialområden där stipendier beviljas ur Effoas 100-årsjubileumsfond. Stipendier kan även beviljas för mer omfattande forskningsprojekt.

Sjöfartsstiftelsens stipendier utlyses årligen för ansökan i början av året och ansökningstiden går ut i slutet av februari. Beslut om tilldelning av stipendier fattas av stiftelsens styrelse före utgången av april.