Ansökan


SJÖFARTSSTIFTELSENS stipendier för år 2022

Med avsikt att befrämja vårt lands sjöfart och sjöteknik anslår Sjöfartsstiftelsen härmed 2022 års stipendier att ansökas.

A. Projektstipendier

Sjöfartsstiftelsen stöder en förstärkning av branschernas konkurrenskraft och beviljar utvecklings- och forskningsprojekt stödas som befrämjar sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringarnas verksamhet eller verksamhetsförutsättningar. Projektfinansiering kan förlängas över flera år. Finansieringen sker som personliga stipendier och kan även beviljas för flera personers gemensamma eller fortsatta forskningsverk­samhet. Projekt som understöds kan samtidigt erhålla också annan finansiering. Utredning bör bifogas ansökan.

B. Sedvanliga forskning-, utbildning- och resestipendier

  • För understöd av vetenskapligt forskningsarbete, examensarbete vid universitet eller motsvarande litterärt arbete inom sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringen;
  • För personer i handelssjöfartens tjänst för studier eller praktik utomlands;
  • För skeppsbyggnadsingenjörer för studier och forskningsbesök utomlands;
  • För att presenteras forskningsresultat i konferensen utomlands
  • För vidareutbildning för lärare vid sjöfartsläroverk, samt för personer vilka ämnar utbilda sig till lärare vid sjöfarts läroverk;
  • För vetenskapligt arbete och fortsättningsstudier i anslutning till sjöfarts ekonomi och sjörätt.

C. Speciella stipendier

Ytterligare till projektbidrag och konventionella bidrag ger Sjöfartsstiftelsen särskilda bidrag till forskning av grön övergång, ansvarighet och digitalisering. Särskilda bidrag stöder projekt som

  1. främjar att minska utsläppen av växthusgaser och andra harmliga uttsläpp från sjökluster, inklusive att minska utsläpp genom digitalisering, eller
  2. studerar effekterna av mål för minskning av växthusgasutsläpp på sjöfarten och andra närliggande industrier.

Ansökningstiden är 1-28.2.2022. Mera information om ansökning samt elektroniskt ansökningssystem finns på stiftelsens hemsida. Stiftelsens ombudsman ger vid behov närmare uppgifter tlf. 050-521 0807 eller e-postadress: asiamies@merenkulunsaatio.fi.


Dataskydd

När du använder Sjöfartsfondens bidragssystem, skickar du dina personuppgifter till bidragssystemets personregister. Du kan läsa i dataskyddsbeskrivningen om hur vi hanterar din information (på finska).