Ansökan

SJÖFARTSSTIFTELSENS stipendier för år 2024

Med avsikt att befrämja vårt lands sjöfart och sjöteknik anslår Sjöfartsstiftelsen härmed 2024 års stipendier att ansökas.

A. Projektstipendier

Sjöfartsstiftelsen stöder en förstärkning av branschernas konkurrenskraft och beviljar utvecklings- och forskningsprojekt stödas som befrämjar sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringarnas verksamhet eller verksamhetsförutsättningar. Projektfinansiering kan förlängas över flera år. Projekt som understöds kan samtidigt erhålla också annan finansiering.
Finansieringen är i första hand avsedd för akademisk forskning.

B. Sedvanliga forskning-, utbildning- och resestipendier

  • För understöd av vetenskapligt forskningsarbete, examensarbete vid universitet eller motsvarande litterärt arbete inom sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringen;
  • För personer i handelssjöfartens tjänst för studier eller praktik utomlands;
  • För skeppsbyggnadsingenjörer för studier och forskningsbesök utomlands;
  • För att presenteras forskningsresultat i konferensen utomlands;
  • För vidareutbildning för lärare vid sjöfartsläroverk, samt för personer vilka ämnar utbilda sig till lärare vid sjöfarts läroverk;
  • För vetenskapligt arbete och fortsättningsstudier i anslutning till sjöfarts ekonomi och sjörätt.

C. Speciella stipendier

Ytterligare till projektbidrag och konventionella bidrag ger Sjöfartsstiftelsen särskilda bidrag till forskning och utveckling som

  • För forskning om medel och effekter av den gröna omställningen och digitaliseringen av sjöfartsindustrin
  • För forskning relaterad till försörjningstrygghet och motståndskraft inom sjöfart och marin teknik
  • Att öka branschens attraktivitet

Ansökningstiden är 1-29.2.2024. Mera information om ansökning samt elektroniskt ansökningssystem finns på stiftelsens hemsida www.merenkulunsaatio.fi. Stiftelsens ombudsman ger vid behov närmare uppgifter tlf. 050-521 0807 eller e-postadress: asiamies@merenkulunsaatio.fi.


Dataskydd

När du använder Sjöfartsfondens bidragssystem, skickar du dina personuppgifter till bidragssystemets personregister. Du kan läsa i dataskyddsbeskrivningen om hur vi hanterar din information (på finska).