Apurahojen haku


MERENKULUN SÄÄTIÖN apurahat 2018

Merenkulun säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2018 apurahat Suomen merenkulun ja meritekniikan alojen edistämiseksi.

Tavanomaisten apurahojen lisäksi Merenkulun säätiö suuntaa vuonna 2018 rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää meriklusterin innovaatioita sekä merioikeudellista tutkimusta.

Suomen meriklusteri on edelläkävijä digitalisaation sekä autonomian osalta. Digitalisaatio lisääntyy kaikilla meriklusterin toimialoilla ja toiminnoissa laivanrakennuksesta alusten operointiin ja lastinkäsittelyyn luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meriliikenteen autonomian ja miehittämättömien meriliikenneratkaisuiden kehittäminen luo edelläkävijöitä ja uutta liiketoimintaa. Itseohjautuvan meriliikenteen kehitys tuo mukanaan myös merioikeudellisia haasteita.

Meriklusterin innovaatioita ja merioikeudellista tutkimusta tuetaan projektiapurahoin ja tavanomaisin apurahoin.

A. Projektiapurahat

Merenkulun säätiö tukee merenkulun- ja meritekniikan alojen kilpailukyvyn vahvistumista ja myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille. Hankkeiden rahoitus voidaan ulottaa useammalle vuodelle. Rahoitus myönnetään henkilökohtaisina apurahoina ja se voidaan kohdistaa useamman henkilön samanaikaiseen tai jatkettuun toimintaan. Rahoitettava projekti voi saada muutakin rahoitusta, joka on kuitenkin hakemuksessa selvitettävä.
Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti akateemiseen tutkimukseen.

B. Tavanomaiset tutkimus-, koulutus- ja matka-apurahat

 • Merenkulku- ja laivanrakennusalalla tehtävää tieteellistä tutkimusta, yliopiston opinnäytteitä tai vastaavia kirjallisia töitä varten;
 • Merenkulkualalla toimiville henkilöille ulkomailla tehtävää opiskelua, tutkimusta tai harjoittelua varten;
 • LMeritekniikan insinööreille ulkomaille tehtäviä opintoja ja tutkimusvierailuja varten;
 • Tieteellisten tulosten esittämiseen kansainvälisissä kokouksissa;
 • Merenkulkuoppilaitosten opettajille tai niiksi aikoville jatko-opintoja varten;
 • Merenkulkutalouteen ja merioikeuteen liittyvää tieteellistä työtä ja jatko-opintoja varten;

Hakuaika on 1.-28.2.2018. Hakuohje ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.merenkulunsaatio.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies puh. 050-521 0807 tai sähköposti: asiamies@merenkulunsaatio.fi.

Ohjeita apurahan hakijalle

 • Säätiö tukee ensisijaisesti merenkulun- ja meritekniikan alojen akateemista jatkotutkimusta.
 • Apurahan käyttötarkoitus tulee ilmaista lyhyesti ja ymmärrettävästi.
 • Hakemukseen voidaan liittää yksityiskohtaisempi tutkimussuunnitelma. Suositellaan, että liitteet ovat lyhyitä (enintään 3 sivua).
 • Tutkimussuunnitelmassa tulee lyhyesti esittää:
  • tausta, tavoitteet ja merkitys
  • suorituspaikka
  • tutkimuksen tämänhetkinen vaihe
  • toteuttamissuunnitelma
  • julkistamissuunnitelma, ellei tuloksia perustellusta syystä haluta pitää luottamuksellisina
  • rahoitussuunnitelma, josta ilmenee haettavan summan käyttö ja hankkeen kokonaisrahoitus
 • Anotun apurahan määrä merkitään kuluryhmiin eriteltynä. Tietokonehankintoihin yms. ei myönnetä apurahoja.
 • Hakija voi hakemuksessaan ilmoittaa suosittelijoita, joilta säätiö tarvittaessa voi pyytää suosituksia.
 • Työryhmän puolesta hakemuksen täyttää ja lähettää sen johtaja tai ryhmää edustava henkilö. Ryhmän muut jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa.
 • Pääosa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille vuodeksi kerrallaan.
 • Matka-apurahoja tieteellisten komiteoiden jäsenten matkakuluihin ei myönnetä.
 • Apurahoina haettu summa on verovapaa nettosumma. Verotuslaki edellyttää säätiötä tekemään ilmoituksen maksetuista vähintään 1000 euron apurahoista siitäkin huolimatta, että apurahat ovat valtion taiteilija-apurahan määrään asti verovapaita.
 • Apurahahakemus toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta.
 • Apurahapäätökset tehdään huhti-toukokuun aikana.

Tietosuoja

Käyttäessäsi Merenkulun säätiön apurahajärjestelmää, luovutat henkilötietojasi Merenkulun säätiön apurahajärjestelmän henkilörekisteriin. Siitä, miten käsittelemme tietojasi voit lukea tietosuojaselosteesta.