Ansökan


SJÖFARTSSTIFTELSENS stipendier för år 2018

Med avsikt att befrämja vårt lands sjöfart och sjöteknik anslår Sjöfartsstiftelsen härmed 2018 års stipendier att ansökas.

Tillsammans med de vanliga projekt- och stipendierna stöder Sjöfartsstiftelsen särskilt innovationer av sjökluster och forskning av sjörätt i 2018.

A. Projektstipendier
Det pågår tydliga förändringar av strukturerna inom sjöfarten och sjötekniksbranschen. Hård konkurrens i varvsindustrin och strängare miljöregler inom sjöfarten kommer att skapa stora utmaningar. Sjöfartsstiftelsen stöder en förstärkning av branschernas konkurrenskraft och beviljar utvecklings- och forskningsprojekt stödas som befrämjar sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringarnas verksamhet eller verksamhetsförutsättningar.
Utöver de sedvanliga stipendierna som utdelas årligen, kan även sådana mera omfattande och tidskrävande Finansieringen sker som personliga stipendier och kan även beviljas för flera personers gemensamma eller fortsatta forskningsverk­samhet. Projekt som understöds kan samtidigt erhålla också annan finansiering. Utredning bör bifogas ansökan.

B. Sedvanliga forskning-, utbildning- och resestipendier

 • För understöd av vetenskapligt forskningsarbete, examensarbete vid universitet eller motsvarande litterärt arbete inom sjöfarts- och skeppsbyggnadsnäringen;
 • För personer i handelssjöfartens tjänst för studier eller praktik utomlands;
 • För skeppsbyggnadsingenjörer för studier och forskningsbesök utomlands;
 • För att presenteras forsknings resultat i konferensen utomlands
 • För vidareutbildning för lärare vid sjöfartsläroverk, samt för personer vilka ämnar utbilda sig till lärare vid sjöfarts läroverk;
 • För vetenskapligt arbete och fortsättningsstudier i anslutning till sjöfarts ekonomi och sjörätt.

Ansökningstiden är 1-28.2.2018. Mera information om ansökning samt elektronisk ansökningssystem finns på stiftelsens hemsida www.merenkulunsaatio.fi. Stiftelsens ombudsman ger vid behov närmare uppgifter tlf. 050-521 0807 eller e-postadress: asiamies@merenkulunsaatio.fi.

Ifyllningsanvisningar

 • Ändamålet uppges i korthet på ett begripligt sätt.
 • Vid behov kan en mera detaljerad arbetsplan bifogas. Det rekommenderas att bilagor är korta (högst 3 sidor).
 • I en ansökan som gäller forskning presenteras i korthet:
  • arbetets bakgrund, ändamål och betydelse
  • platsen där arbetet utförs
  • det aktuella skedet
  • en plan för genomförande
  • en publiceringsplan, om inte forskningsresultaten på anförda grunder önskas hålla konfidentiella
  • en finansieringsplan där användningen av det ansökta beloppet och projektets totala finansiering framgår
 • Man måste antecknas ett sammandrag av det ansökta stipendiet. Stipendier beviljas i regel inte för datoranskaffningar.
 • Namnet av förordare kan fogas till ansökan.
 • På en arbetsgrupps vägnar ifylls och undertecknas ansökan av ledaren eller representant för gruppen. Gruppens medlemmar skall anges.
 • Huvuddelen av stipendierna beviljas privatpersoner och arbetsgrupper för ett år åt gången. I fråga om fleråriga projekt anges i ansökan kostnaderna för ett år. Hela projektets finansieringsplan presenteras i tilläggsinformation.
 • Det stipendiebelopp som ansöks skall uppskattas som ett skattefritt nettobelopp. Skattelagen förutsätter att stiftelsen anmäler utbetalda stipendier på minst 1000 euro oberoende av att stipendierna är skattefria upp till ett belopp som motsvarar statens konstnärsstipendium.
 • Ansökan skall lämnas i det elektroniska ansökningssystemet.
 • Beslut om stipendier görs under april-maj.

Dataskydd

När du använder Sjöfartsfondens bidragssystem, skickar du dina personuppgifter till bidragssystemets personregister. Du kan läsa i dataskyddsbeskrivningen om hur vi hanterar din information (på finska).