Apurahojen haku


MERENKULUN SÄÄTIÖN apurahat 2017

Merenkulun säätiö julistaa haettavaksi vuoden 2017 apurahat Suomen merenkulun ja meritekniikan alojen edistämiseksi.

Suomi täyttää sata vuotta ja Suomi toimii myös Arktisen neuvoston puheenjohtaja vuosina 2017-2019. Merenkulun säätiö suuntaa juhlavuoden hengessä rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää arktisen ja älykkään merenkulun ja meritekniikan digitalisaatiota (kuten e-navigointi, ICT-teknologiat, big datan hyödyntäminen, monitorointi ja autonomia). Merellistä digitalisaatiota tuetaan projektiapurahoin ja tavanomaisin apurahoin.

A. Projektiapurahat

Merenkulun säätiö tukee merenkulun- ja meritekniikan alojen kilpailukyvyn vahvistumista ja myöntää projektiapurahoja alojen toimintaedellytyksiä tukeville laajemmille kehitys- ja tutkimushankkeille. Hankkeiden rahoitus voidaan ulottaa useammalle vuodelle. Rahoitus myönnetään henkilökohtaisina apurahoina ja se voidaan kohdistaa useamman henkilön samanaikaiseen tai jatkettuun toimintaan. Rahoitettava projekti voi saada muutakin rahoitusta, joka on kuitenkin hakemuksessa selvitettävä.
Rahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti akateemiseen tutkimukseen.

B. Tavanomaiset tutkimus-, koulutus- ja matka-apurahat

 • Merenkulku- ja laivanrakennusalalla tehtävää tieteellistä tutkimusta, yliopiston opinnäytteitä tai vastaavia kirjallisia töitä varten;
 • Merenkulkualalla toimiville henkilöille ulkomailla tehtävää opiskelua, tutkimusta tai harjoittelua varten;
 • LMeritekniikan insinööreille ulkomaille tehtäviä opintoja ja tutkimusvierailuja varten;
 • Tieteellisten tulosten esittämiseen kansainvälisissä kokouksissa;
 • Merenkulkuoppilaitosten opettajille tai niiksi aikoville jatko-opintoja varten;
 • Merenkulkutalouteen ja merioikeuteen liittyvää tieteellistä työtä ja jatko-opintoja varten;

Hakuaika on 1.-28.2.2017. Hakuohje ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät säätiön kotisivuilta www.merenkulunsaatio.fi. Tarvittaessa lisätietoja antaa säätiön asiamies puh. 050-521 0807 tai sähköposti: sihteeri@merenkulunsaatio.fi.

Ohjeita apurahan hakijalle

 • Säätiö tukee ensisijaisesti merenkulun- ja meritekniikan alojen akateemista jatkotutkimusta.
 • Apurahan käyttötarkoitus tulee ilmaista lyhyesti ja ymmärrettävästi.
 • Hakemukseen voidaan liittää yksityiskohtaisempi tutkimussuunnitelma. Suositellaan, että liitteet ovat lyhyitä (enintään 3 sivua).
 • Tutkimussuunnitelmassa tulee lyhyesti esittää:
  • tausta, tavoitteet ja merkitys
  • suorituspaikka
  • tutkimuksen tämänhetkinen vaihe
  • toteuttamissuunnitelma
  • julkistamissuunnitelma, ellei tuloksia perustellusta syystä haluta pitää luottamuksellisina
  • rahoitussuunnitelma, josta ilmenee haettavan summan käyttö ja hankkeen kokonaisrahoitus
 • Anotun apurahan määrä merkitään kuluryhmiin eriteltynä. Tietokonehankintoihin yms. ei myönnetä apurahoja.
 • Hakija voi hakemuksessaan ilmoittaa suosittelijoita, joilta säätiö tarvittaessa voi pyytää suosituksia.
 • Työryhmän puolesta hakemuksen täyttää ja lähettää sen johtaja tai ryhmää edustava henkilö. Ryhmän muut jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa.
 • Pääosa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille vuodeksi kerrallaan.
 • Matka-apurahoja tieteellisten komiteoiden jäsenten matkakuluihin ei myönnetä.
 • Apurahoina haettu summa on verovapaa nettosumma. Verotuslaki edellyttää säätiötä tekemään ilmoituksen maksetuista vähintään 1000 euron apurahoista siitäkin huolimatta, että apurahat ovat valtion taiteilija-apurahan määrään asti verovapaita.
 • Apurahahakemus toimitetaan sähköisen järjestelmän kautta.
 • Apurahapäätökset tehdään huhti-toukokuun 2017 aikana.